Informacje prawne

 

Adres:
Beauty Industry Group GmbH & Co.KG
Am Wolfsmantel 8
91058 Erlangen

Telefon: +49 (0)9131 77 03 20
Fax: +49 (0)9131 60 49 09
E-mail: info@hairtalk.de

 

Reprezentowany przez zarząd: Giovanni Costanza


Zarejestrowana w: Sąd rejonowy Fürth HRA 11394


Numer Identyfikacji Podatkowej:: DE326364359

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 II RStV
Giovanni Costanza

 

 

Procedura składania skarg

 


Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

 

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów. Obecnie preferujemy inne metody rozwiązywania ewentualnych nieporozumień z naszymi klientami.

Procedura składania skarg za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów dla konsumentów (OS): Konsumenci mogą kontaktować się z wyżej wymienioną platformą internetową w celu rozstrzygnięcia sporów.

 

 

Ogólne Warunki Dostaw i Płatności Beauty Industry Group GmbH & Co. KG Am Wolfsmantel 8, 91058 Erlangen, Niemcy

 

 


1. Ogólne warunki


Wszystkie dostawy realizowane przez sprzedawcę odbywają się wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków Dostawy i Płatności (OWDiP), które stanowią integralną część umowy kupna. Jakiekolwiek sprzeczne warunki lub warunki kupującego, które różnią się od naszych OWDiP, nie będą akceptowane, chyba że wyraźnie zgodzimy się na ich obowiązywanie.

 

Nasze OWDiP mają zastosowanie nawet w przypadku, gdy jesteśmy świadomi istnienia sprzecznych lub odbiegających warunków i dostarczamy produkty kupującemu bez żadnych zastrzeżeń. Jeśli sprzedający przesłał kupującemu warunki dostawy i płatności dla poprzedniego zamówienia, dla zachowania ich ważności w kolejnych umowach wystarczy, że sprzedający odwoła się do nich w tych umowach.

 

 

2. Zawarcie umowy


Złożenie zamówienia jest traktowane jako oferta wiążąca. Decyzję o jej akceptacji podejmujemy w ciągu 2 tygodni, co może być wyrażone poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia lub bezpośrednią dostawę zamówionych towarów do klienta w tym okresie.

 

 

3. Ceny i warunki dostawy

 

Obowiązujący ustawowy podatek VAT nie jest wliczony w nasze ceny. Jest on naliczany oddzielnie na fakturze według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury i dodatkowo obciąża kupującego. Koszty opakowania i wysyłki są również doliczane do ceny.

 

W przypadku zamówień na kwotę mniejszą niż 25,00 euro, pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 7,00 euro.

 

 

4. Warunki płatności, zwłoka w płatności

 

Dostawa towarów jest realizowana na podstawie informacji zawartych w wystawionej fakturze sprzedaży. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wymagania płatności z góry, za pobraniem lub gotówką. Przedstawiciele sprzedawcy nie są upoważnieni do przyjmowania płatności.

 

Termin płatności naszych faktur wynosi 14 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia. Należności te należy uregulować w pełnej kwocie bez dokonywania potrąceń.

 

W przypadku płatności gotówką, za pobraniem, czekiem, przelewem bankowym lub płatności w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury, oferowany jest rabat w wysokości 3%.

 

Po przekroczeniu terminu płatności, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę według ustawowej stawki, bez konieczności dodatkowego wezwania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń wynikających ze zwłoki w płatności.

 

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z punktem 9 w przypadku opóźnienia w płatności. Każde kolejne wezwanie do zapłaty będzie obciążone opłatą ryczałtową w wysokości co najmniej 5,00 euro, chyba że Klient wykaże, że opóźnienie w płatności nie spowodowało dodatkowych kosztów dla sprzedającego lub że koszty te są niższe niż naliczona opłata.

 

Klient może odliczyć swoje roszczenia od kwoty należnej za zakupiony towar, wyłącznie gdy jego roszczenia są bezsporne, zostały prawomocnie ustalone przez sąd lub zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

 

Kupujący może skorzystać z prawa zatrzymania towaru, tylko jeśli jego roszczenie wzajemne wynika bezpośrednio z umowy, na podstawie której dokonano zakupu.

 

 

5. Wymiary i wagi


Podane wymiary i wagi produktów mają charakter orientacyjny.

 

 

6. Przedmioty specjalne


Klient nie ma prawa do zwrotu przedmiotów specjalnych lub objętych wyprzedażą, które zostały wyraźnie oznaczone jako takie.

 

 

7. Wysyłka i przeniesienie ryzyka

 

Dostawy są realizowane na koszt i ryzyko kupującego, przy czym sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia miejsca dostawy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia miejsca wysyłki. Ubezpieczenie od szkód transportowych jest zawierane wyłącznie na wyraźne polecenie i koszt Kupującego.

Ryzyko zostaje przeniesione w momencie przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej do wysyłki, najpóźniej z chwilą opuszczenia przez towary siedziby lub magazynu Sprzedającego.

 

 

8. Czas dostawy i opóźnienie w dostawie

 

Jeżeli sprzedający określa czas dostawy, ma on jedynie charakter informacyjny i nie jest w żaden sposób wiążący.

 

Roszczenia o odszkodowanie przeciwko sprzedawcy za szkody, które nie dotyczą uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, są możliwe jedynie w przypadku, gdy można zarzucić sprzedającemu umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. Roszczenia o odszkodowanie są również uzasadnione, gdy sprzedający narusza istotne zobowiązanie umowne, które jest niezbędne do właściwego wykonania umowy, a kupujący miał uzasadnione przesłanki, by polegać na jego spełnieniu.

 

Roszczenia wobec sprzedawcy mogą być dochodzone dopiero po upływie dodatkowego, rozsądnego okresu.

 

 

9. Odstąpienie od umowy, odszkodowanie i opłata za odstąpienie od umowy

 

Jeśli z powodu zakłóceń operacyjnych lub okoliczności niezależnych od sprzedawcy, dostawa zakupionych przedmiotów jest znacznie opóźniona lub niemożliwa, sprzedawca może całkowicie lub częściowo odstąpić od umowy. W tej sytuacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia roszczeń o odszkodowanie ze strony kupującego.

 

Jeżeli kupujący opóźnia się z płatnością, wpada w niewypłacalność lub odmawia zapłaty przy dostawie dla zamówień z opcją płatności za pobraniem, sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji sprzedawca może zażądać zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 30% wartości zamówienia, chyba że kupujący udowodni, że poniósł mniejszą szkodę.

 

W przypadku nieuzasadnionego anulowania przez kupującego zamówień na pakiety startowe (zamówienie towarów w tym usług szkoleniowych), sprzedawca ma prawo do egzekwowania umowy lub żądania odszkodowania za wydatki związane z umową i utracone korzyści, które wynoszą 15% wartości zamówienia, jednak nie więcej niż 150,00 euro. W przypadku uzasadnionego anulowania, pobierana jest opłata za anulowanie w wysokości 5% wartości zamówienia, maksymalnie 50,00 euro. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udowodnienia wyższych szkód.

 

 

10. Zastrzeżenie własności

 

Do czasu całkowitego uregulowania ceny zakupu, szczególnie w przypadkach płatności poprzez polecenie zapłaty, czek lub weksel, dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego aż do momentu ich zaksięgowania.

 

Należy podkreślić, że towary te wciąż są własnością Sprzedającego aż do pełnej zapłaty wszelkich roszczeń wynikających z ich dostawy. Wszystkie roszczenia powstałe w związku z dostawą towarów, włączając w to roszczenia dodatkowe, pozostają w posiadaniu Sprzedającego.

 

Kupujący zobowiązany jest przechowywać towary, będące własnością Sprzedającego, nieodpłatnie. Takie towary, określane jako 'towary zastrzeżone', pozostają pod szczególną ochroną.

 

Odsprzedaż towarów zastrzeżonych w ramach normalnej działalności biznesowej może być dopuszczona, pod warunkiem uzgodnienia tego z Sprzedającym. Kupujący z chwilą zawarcia niniejszej umowy nieodwołalnie przenosi na Sprzedającego wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży towaru zastrzeżonego.

 

Kupujący, do czasu poinformowania o cesji na rzecz osoby trzeciej, zachowuje prawo do pobrania roszczeń z tytułu ceny zakupu, ale jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania ich Sprzedającemu.

 

 

11. Gwarancja i odpowiedzialność

 

Sprzedający zapewnia, że oferowane produkty są dostarczane bez wad materiałowych i wad prawnych. Gwarancja ta jest udzielana klientom, którzy nabywają towary w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 1 roku. Termin ten rozpoczyna się od momentu przeniesienia ryzyka na nabywcę.

 

Zgodnie z paragrafami 478 i 479 BGB, okres przedawnienia roszczeń regresowych wobec dostawcy pozostaje niezmieniony. Warunkiem skorzystania z praw wynikających z gwarancji jest prawidłowe wykonanie przez nabywcę obowiązków dotyczących kontroli towaru i zgłaszania ewentualnych wad.

 

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego produktu, Sprzedający ma prawo, według własnego uznania, do wykonania świadczenia poprzez usunięcie wady lub dostarczenie nowego przedmiotu wolnego od wad. Jeżeli mimo co najmniej dwukrotnej próby usunięcia wady, proces ten okaże się nieskuteczny, klient ma prawo, również według własnego uznania, zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

 

Klient posiada prawo, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny zakupu, w przypadku stwierdzenia wad produktu.

 

Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe po dostawie produktów wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, naruszenia instrukcji obsługi lub konserwacji dostarczonych przez sprzedawcę, a także w wyniku naturalnego zużycia produktu.

 

Odpowiedzialność Sprzedawcy jest regulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sytuacjach, gdy klient dochodzi roszczeń o odszkodowania oparte na umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie, w tym umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie przedstawiciela lub zastępcy Sprzedawcy. W przypadku zarzutów rażącego niedbalstwa w naruszeniu umowy ze strony Sprzedawcy, jego przedstawicieli lub zastępców, kwota odpowiedzialności jest ograniczona do szkody przewidywalnej i typowo występującej.

 

Sprzedający zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w przypadku naruszenia przez siebie istotnych zobowiązań umownych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których spełnieniu Kupujący może zasadnie polegać. W takim przypadku, odpowiedzialność Sprzedającego za odszkodowania jest ograniczona do szkód przewidywalnych i typowych dla danej sytuacji.

 

Poza powyższym, odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia. Obejmuje to szczególnie roszczenia o odszkodowanie wynikające z wstępnych naruszeń umowy (culpa in contrahendo), naruszeń wtórnych zobowiązań umownych, innych naruszeń obowiązków oraz czynów niedozwolonych. Wyłączenie to dotyczy również szkód pośrednich i następczych, w tym roszczeń o odszkodowanie za utratę zysków. Należy podkreślić, że wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, oraz w sytuacjach objętych obowiązującymi przepisami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

Postanowienia dotyczące ograniczeń roszczeń o odszkodowanie stosują się również do roszczeń o zwrot daremnych wydatków. W przypadku ograniczenia odpowiedzialności, zgodnie z powyższymi zasadami, obejmuje to również osobistą odpowiedzialność przedstawicieli i zastępców Sprzedającego.

 

 

12. przesyłki po zatwierdzeniu, zwrot towarów

 

Sprzedający zobowiązuje się do wysłania tupecików oraz peruk na żądanie Kupującego w celu ich oceny. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Kupujący ma prawo do zwrotu przesyłki, w całości lub częściowo, do Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Jeśli zwrot nie zostanie dokonany w ciągu 15 dni od daty wysłania przesyłki do Kupującego, lub jeśli zwrócone towary nie są w stanie fabrycznie nowym, nadającym się do ponownej sprzedaży, w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi etykietami, umowa kupna-sprzedaży jest uznawana za zawartą.

 

Aby proces zwrotu był uznany za ważny, Kupujący musi podać datę zakupu, numer faktury lub dowód dostawy. Bez tych informacji zwrot nie będzie uznany przez Sprzedającego.

 

W przypadku roszczeń gwarancyjnych, Kupujący jest również zobowiązany do wskazania powodu reklamacji. Jeżeli zwrócone towary nie podlegają ocenie jakości, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru zgodnie z umową, w zamian za zwrot ceny zakupu lub wystawienie noty kredytowej. Roszczenia gwarancyjne Kupującego pozostają nienaruszone.

 

 

13. Ochrona Danych przez Partnerów Biznesowych

 

Nasi partnerzy biznesowi zobowiązują się do zachowania poufności danych dotyczących naszych stosunków handlowych. Zobowiązują się również do nieudostępniania tych danych nieupoważnionym osobom trzecim oraz do zapewnienia ich bezpiecznej ochrony przed dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby nieautoryzowane.

 

 

14. Miejsce realizacji i jurysdykcja

 

Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy jest Erlangen. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z relacji umownych z naszymi sprzedawcami lub podmiotami prawnymi jest również Erlangen. Niemniej jednak, Sprzedający ma również prawo do wniesienia pozwu w siedzibie Klienta.

 

Listopad 2023 r.