Ochrona danych osobowych

Ochrona danych w skrócie

 


Informacje ogólne

 

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje o sposobie, w jaki przetwarzane są dane osobowe użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby. Więcej szczegółów na temat naszych zasad dotyczących ochrony danych znajduje się w dalszej części dokumentu.

 

 

Gromadzenie danych na stronie internetowej

 

 

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

 

Za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej odpowiada jej operator. Kontakt do operatora strony dostępny jest w sekcji prawnej na naszej witrynie.

 

 

Jak gromadzimy dane użytkowników?

 

Dane użytkowników są zbierane na dwa główne sposoby. Jednym z nich jest, gromadzenie danych, które użytkownicy świadomie nam przekazują, na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Drugim sposobem jest automatyczne zbieranie danych przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Obejmują one informacje techniczne takie jak typ przeglądarki, system operacyjny czy czas odwiedzin strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na stronę internetową.

 

 

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

 

Część zebranych danych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Inne dane mogą być używane do analizowania wzorców zachowań użytkowników, co pomaga nam optymalizować naszą ofertę i usługi.

 

 

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

 

Użytkownicy w dowolnym momencie mają prawo do uzyskiwania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, w tym o ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania. Ponadto mają prawo żądać korekty, aktualizacji lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, użytkownicy mogą kontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w sekcji prawnej naszej witryny. Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

 

W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

 

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, działania użytkownika mogą być obiektem analizy statystycznej. Proces ten jest przeważnie realizowany za pomocą plików cookie oraz specjalistycznych programów analitycznych. Celem tej analizy jest zrozumienie wzorców zachowań użytkowników podczas przeglądania witryny. Ważne jest podkreślenie, że taka analiza zachowania jest zazwyczaj prowadzona w sposób anonimowy i nie umożliwia bezpośredniego identyfikacji działań konkretnego użytkownika.

 

Użytkownicy mają możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiej analizy lub uniknięcia jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych narzędzi analitycznych, a także sposoby wyrażenia sprzeciwu wobec ich stosowania, zostały opisane w dalszej części naszej polityki prywatności.

 

 

2. Hosting zewnętrzny

 

 

Hosting przez zewnętrznego dostawcę usług

 

Nasza strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług hostingowych. W ramach tej współpracy, dane osobowe zbierane na naszej stronie, takie jak adresy IP, zapytania o kontakt, metadane, dane komunikacyjne, informacje umowne, dane kontaktowe, nazwy oraz inne dane generowane podczas korzystania ze strony, są przechowywane na serwerach dostawcy. Wybór dostawcy był podyktowany chęcią zapewnienia bezpieczeństwa, szybkości i efektywności naszej oferty online, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO). Nasz dostawca hostingowy przetwarza dane użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swoich obowiązków oraz zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

 

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

 

W celu zapewnienia przetwarzania danych w sposób zgodny z wymogami ochrony danych osobowych, zawarliśmy z naszym dostawcą hostingowym umowę dotyczącą przetwarzania danych.

 

 

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Traktujemy dane osobowe z poufnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz naszą polityką prywatności. Przy korzystaniu z naszej strony internetowej zbierane są różne rodzaje danych osobowych, które mogą służyć do identyfikacji użytkownika. W niniejszej polityce prywatności szczegółowo wyjaśniamy, jakie dane są zbierane, w jakim celu są wykorzystywane oraz w jaki sposób to się odbywa.

 

 

Bezpieczeństwo transmisji danych w Internecie

 

Należy mieć na uwadze, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektroniczne) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie nie jest możliwa.

 

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

 

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Beauty Industry Group GmbH & Co.KG

Am Wolfsmantel 8,

91058 Erlangen,

Niemcy

Telefon: +49 (0)9131 77 03 20

E-mail: info@hairtalk.de

 

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail, itd.).

 

 

Inspektor ochrony

 

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych i zgodności z przepisami prawnymi, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

 

Inspektor ochrony danych:

DataCo GmbH

Dachauer Strasse 65,

80335 Monachium,

Niemcy

Telefon: +49 89 41207033

E-mail: datenschutz@dataguard.de

 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

Użytkownicy naszej strony mają prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas e-mail z taką prośbą. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych, które odbyło się przed cofnięciem zgody.

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

 

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO ICH PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

 

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ DŁUŻEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

 

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

 

W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo to nie wyklucza możliwości skorzystania z innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

 

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, nasza witryna wykorzystuje technologie szyfrowania SSL lub TLS. Aktywne połączenie szyfrowanie można rozpoznać po zmianie adresu strony w przeglądarce z "http://" na "https://" oraz po ikonie kłódki w pasku adresu. Gdy szyfrowanie jest aktywne, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

 

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

 

W przypadku, gdy użytkownik jest zobowiązany przekazać nam dane płatnicze (np. numer konta do autoryzacji płatności) po zawarciu umowy podlegającej opłacie, te dane są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wszelkie transakcje płatnicze realizowane za pomocą standardowych metod płatności (takich jak Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywają się poprzez bezpieczne połączenie szyfrowane SSL lub TLS. Aktywne połączenie szyfrowanie można rozpoznać po zmianie adresu strony w przeglądarce z "http://" na "https://" oraz po ikonie kłódki w pasku adresu. Gdy szyfrowanie jest aktywne, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

 

Informacje, usuwanie i poprawianie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w informacjach prawnych, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacjach prawnych. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych: Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przechowywanych przez nas, może zażądać ograniczenia ich przetwarzania na czas potrzebny do zweryfikowania ich prawidłowości.

 

Przy niezgodnym z prawem przetwarzaniu: W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika było lub jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

 

Jeśli dane są już niepotrzebne, ale wymagane do roszczeń prawnych: Gdy nasza firma nie potrzebuje już danych osobowych użytkownika, ale są one niezbędne dla użytkownika do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, ma on prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu według art. 21 ust. 1 RODO: Gdy użytkownik wnosi sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi być dokonana ocena, czy interesy użytkownika przeważają nad interesami naszej firmy. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

 

W sytuacji, gdy użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane (poza ich przechowywaniem) wyłącznie za jego zgodą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

 

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązków prawnych do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. W przypadku otrzymania niezamówionej reklamy, takiej jak spam, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

 

 

4. Gromadzenie danych na stronie internetowej

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Te małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę, są bezpieczne – nie zawierają wirusów i nie uszkadzają komputera. Pliki cookie pomagają uczynić naszą witrynę przyjazną użytkownikowi, efektywną i bezpieczną. Większość plików cookie, które wykorzystujemy, to tzw. „sesyjne pliki cookie”, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Pozostałe pliki pozostają zapisane na urządzeniu końcowym, umożliwiając nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnych odwiedzinach.

 

Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki, aby być informowany o użyciu plików cookie i decydować o ich akceptacji indywidualnie, wyłączyć akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony.

 

Pliki cookie, które są konieczne do procesu komunikacji elektronicznej lub dostarczania funkcji żądanych przez użytkownika (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator witryny mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie dla zapewnienia technicznie poprawnego i optymalizowanego świadczenia naszych usług. Gdy istnieje odpowiednia zgoda na wykorzystanie plików cookie, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili. Inne rodzaje plików cookie, takie jak te używane do analizy zachowań użytkowników, są opisane osobno w niniejszej polityce prywatności.

 

 

Ustawienia plików cookie

 

Użytkownik ma możliwość decydowania o zezwoleniu na różne rodzaje plików cookie. Te ustawienia mogą być modyfikowane w każdej chwili poprzez wybór odpowiednich kategorii plików cookie. Należy jednak być świadomym, że zmiana tych ustawień może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji witryny. Informacje o usuwaniu plików cookie są dostępne w sekcji pomocy przeglądarki internetowej.

 

 

Rodzaje plików cookie i ich funkcje:

 

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są kluczowe dla działania strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów. Strona nie może funkcjonować prawidłowo bez tych plików cookie.


Preferencyjne pliki cookie: Pozwalają one na zapamiętywanie informacji zmieniających sposób wyświetlania się i działania strony, np. preferowany język czy region użytkownika.


Statystyczne pliki cookie: Ułatwiają one właścicielom stron internetowych zrozumienie, jak użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną, zbierając i raportując informacje w sposób anonimowy.


Marketingowe pliki cookie: Są używane do śledzenia użytkowników na różnych stronach. Celem jest dostarczanie reklam dostosowanych do interesów i potrzeb użytkowników, zwiększając tym samym wartość dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

 


Formularz kontaktowy

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Aby skorzystać z tego formularza, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie dodatkowych informacji jest opcjonalne. Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez formularz kontaktowy odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i ma na celu jedynie obsługę zapytania użytkownika.

 

Należy mieć na uwadze, że dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania. Użytkownik w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@hairtalk.de. Dane użytkownika zostaną wówczas usunięte.

 

 

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

 

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, będziemy przechowywać i przetwarzać przesłane zapytanie wraz ze wszystkimi zawartymi w nim danymi osobowymi (imię i nazwisko, treść zapytania) w celu obsługi żądania użytkownika. Te dane nie będą udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

 

Dane użytkowników są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie związane jest z realizacją umowy lub są konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach, przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz/lub na naszym uzasadnionym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest efektywne przetwarzanie zapytań. Dane te będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania przestanie być aktualny (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązujące przepisy ustawowe, w tym ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

 

 

Rejestracja na stronie internetowej

 

Użytkownicy mają możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, na którą użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona. W przypadku istotnych zmian, na przykład dotyczących zakresu oferty lub zmian technicznych, skontaktujemy się z użytkownikiem poprzez podany adres e-mail.

 

Dane wprowadzone przez użytkowników w procesie rejestracji są przetwarzane w celu zarządzania kontem użytkownika oraz, w razie potrzeby, w celu przygotowania do zawarcia dalszych umów. Przetwarzanie to oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który odnosi się do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane te będą przechowywane przez nas przez cały czas, gdy użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Po zakończeniu rejestracji lub na żądanie użytkownika dane zostaną usunięte. Proces ten nie narusza obowiązujących ustawowych okresów przechowywania danych.

 

 

Subskrypcja newslettera

 

Aby subskrybować nasz newsletter, użytkownik musi podać adres e-mail oraz potwierdzić, że jest właścicielem tego adresu i zgadza się na otrzymywanie newslettera. Podanie dodatkowych danych nie jest wymagane i jest całkowicie dobrowolne. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie będą udostępniane stronom trzecim.

 

Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w newsletterze. Rezygnacja nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce. Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji i usunięte po rezygnacji. Nie wpłynie to jednak na dane, które przechowywane są przez nas w innych celach.

 

Po wypisaniu się z newslettera, adres e-mail użytkownika może zostać umieszczony na czarnej liście przez nas lub dostawcę usług newslettera, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Praktyka ta służy zarówno ochronie interesów użytkownika, jak i naszemu zobowiązaniu do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących wysyłki newsletterów (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście jest nieograniczone czasowo. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się temu przechowywaniu, jeżeli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

 

Wykorzystanie Newsletter2Go

 

Nasza strona internetowa korzysta z usług Newsletter2Go do zarządzania wysyłką newsletterów. Dostawcą tej usługi jest firma Newsletter2Go GmbH, z siedzibą przy Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Niemcy. Newsletter2Go to usługa, która pozwala organizować i analizować wysłanie newsletterów. Dane wprowadzone przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera są przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były analizowane przez Newsletter2Go, może zrezygnować z subskrypcji newslettera. W każdym newsletterze znajduje się link umożliwiający rezygnację. Rezygnacja z subskrypcji jest również możliwa bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

 

 

Analiza danych przez Newsletter2Go

 

Dzięki Newsletter2Go możemy analizować efektywność naszych kampanii. Pozwala nam to, na przykład monitorować, czy wiadomość została otwarta i które linki zostały kliknięte. Możemy dzięki temu rozpoznać, które treści cieszą się największym zainteresowaniem.

 

Mamy również możliwość rozpoznać, czy po otwarciu lub kliknięciu w link w newsletterze, użytkownicy wykonali określone działania, np. dokonali zakupu. Newsletter2Go umożliwia także klasyfikację odbiorców newsletterów według różnych kategorii, takich jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania, co pozwala na lepsze dostosowanie treści do konkretnych grup docelowych. Więcej informacji o możliwościach oferowanych przez Newsletter2Go można znaleźć pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Przetwarzanie danych subskrybentów newslettera odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać tę zgodę, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

 

Okres przechowywania danych

 

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane do czasu, gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji. Po rezygnacji z subskrypcji, dane zostaną usunięte z naszej listy dystrybucyjnej. Ta procedura nie dotyczy danych przechowywanych przez nas w innych celach. Dodatkowo, po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, adres e-mail użytkownika może zostać umieszczony na czarnej liście, w celu uniemożliwienia otrzymywania wiadomości w przyszłości. Dane na czarnej liście są używane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Jest to zgodne zarówno z interesem użytkownika, jak i naszym uzasadnionym interesem w przestrzeganiu prawnych wymogów dotyczących wysyłania newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście nie jest czasowo ograniczone, ale użytkownik może sprzeciwić się temu przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

Więcej informacji na temat polityki prywatności Newsletter2Go można znaleźć pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

 

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie zamówienia z Newsletter2Go

 

Aby zapewnić ochronę danych naszych klientów, zawarliśmy umowę z Newsletter2Go, która zobowiązuje ich do ochrony danych osobowych i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Kopię tej umowy można znaleźć pod adresem: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf.

 

 

6. Wtyczki i narzędzia

 

 

Usługi Google - informacje ogólne

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google, w tym sposoby zarządzania danymi i ich ochrony, znajdują się w polityce prywatności Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych do celów reklamowych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można również znaleźć na stronach internetowych Google:

 

Przegląd ochrony danych Google


Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji partnerów


Wykorzystanie danych do celów reklamowych przez Google

 

Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam


Określanie, które reklamy Google wyświetla

 


Google Tag Manager

 

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, narzędzia umożliwiającego zarządzanie tagami i skryptami, które są niezbędne dla naszej witryny. Dzięki tej usłudze dane użytkownika przepływają przez systemy Google, co umożliwia ich gromadzenie i przechowywanie.

 

 

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

 

Google Tag Manager jest usługą zarządzania tagami oferowaną przez Google Ireland Limited. Przetwarzane dane osobowe obejmują informacje o korzystaniu z witryny.

 

 

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności Google.

 

 

Google Analytics

 

Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej oferowaną przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i użytkowaniem internetu. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub gdy strony te przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zablokować użycie plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, ale może to ograniczyć pełną funkcjonalność strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany wyżej sposób i w określonych celach.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Dzięki temu rozszerzeniu adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co uniemożliwia bezpośrednie ich powiązanie z konkretną osobą. W przypadku, gdy zebrane dane umożliwiają identyfikację użytkownika, jest to natychmiast wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

 

 

Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics

 

Użytkownicy mają możliwość zwiększenia kontroli nad danymi gromadzonymi przez Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki. Ten dodatek zapobiega przesyłaniu informacji o wizytach na stronie internetowej do Google Analytics. Jest kompatybilny z wieloma popularnymi przeglądarkami, w tym Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera. Aby skorzystać z tej funkcji, należy pobrać i zainstalować dodatek w używanej przeglądarce.

 

 

Czcionki internetowe Google

 

Na naszej stronie używamy usługi "Google Fonts" od Google Ireland Limited. Google Fonts pozwala na korzystanie z zewnętrznych czcionek, które są ładowane do pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Jest to niezbędne, aby zapewnić spójność wizualną prezentacji naszych treści. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Fonts, używana jest domyślna czcionka z komputera użytkownika.

 

Czcionki są hostowane na naszym serwerze, co oznacza, że nie są ładowane od zewnętrznego dostawcy. W związku z tym, wymagane jest adres IP użytkownika.

 

Korzystamy z Google Fonts w celu optymalizacji naszej strony internetowej, aby uczynić jej wygląd bardziej przyjaznym dla użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Maps

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Maps od Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Użycie Google Maps pozwala nam na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na naszej stronie internetowej i ułatwia użytkownikom korzystanie z funkcji mapy.

 

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, Google otrzymuje informację o dostępie do określonej podstrony naszej witryny. Dodatkowo przekazywane są dane opisane w niniejszej polityce prywatności, dotyczące korzystania z witryny. Dzieje się to niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w Google i jest na nie zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. W naszej konfiguracji dane te nie są łączone z kontem Google użytkownika, co ogranicza przekazywane dane do technicznego minimum niezbędnego do funkcjonowania map.

 

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z YouTube

 

Do integracji wideo korzystamy z usług dostawcy YouTube, należącego do YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Na niektórych podstronach naszej witryny internetowej osadziliśmy filmy z YouTube. Podczas odwiedzania tych podstron, treści z YouTube są automatycznie ładowane. W związku z tym, YouTube otrzymuje adres IP użytkownika, który jest technicznie niezbędny do wyświetlenia filmów. Nie mamy bezpośredniego wpływu na sposób, w jaki YouTube przetwarza te dane. Niemniej jednak, w trakcie osadzania filmów na naszej stronie zastosowaliśmy rozszerzony tryb ochrony danych oferowany przez YouTube

 

 

7. Dostawcy usług eCommerce i płatności

 

 

Klarna

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość płatności za pomocą Klarna. Klarna AB, z siedzibą przy Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, jest dostawcą tej usługi. Klarna oferuje różnorodne opcje płatności, w tym zakup na raty. Wybierając płatność za pośrednictwem Klarna, użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Klarna dostępne są w ich polityce prywatności: Polityka prywatności Klarna.

 

 

Użycie plików cookie przez Klarna

 

Klarna wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika z rozwiązaniem Klarna Checkout. Optymalizacja ta jest uznawana za uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i nie powodują szkód. Pozostają one na urządzeniu do czasu ich usunięcia. Więcej informacji na temat użycia plików cookie przez Klarna znajduje się tutaj: Polityka plików cookie Klarna.

 

 

Przekazywanie danych do Klarna

 

Przekazywanie danych do Klarna odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w ramach przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, jednak nie wpływa to na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.